sad
LỜI THƯA
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trang nhà Pháp Ấn kính chúc quý vị thân tâm thường lạc!